Αρχική>ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Γενικές κατηγορίες μεταφράσεων > Πιστοποιημένες Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις

Πιστοποιημένες Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο ψάχνοντας πού θα αναθέσετε τις Επίσημες Πιστοποιημένες Επικυρωμένες Μεταφράσεις σας. Παρέχοντας υψηλής ποιότητας μεταφραστικές υπηρεσίες από το 1980 είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με δικηγόρους, επισήμους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες, υπουργεία, γενικές γραμματείες, δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, Ο.Τ.Α. (νομαρχιακές και δημοτικές αυτοδιοικήσεις), πρεσβείες, ξένες αποστολές, κυβερνητικές υπηρεσίες κ.α. Στο Μεταφραστικό Οργανισμό ποτέ δεν παραβλέψαμε το γεγονός ότι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην εμπιστοσύνη των πελατών μας που εναπόθεσαν σε μας την ευθύνη για αξιόπιστες Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις με δικηγορική επικύρωση και στα πλαίσια αυτών των υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με δικηγόρους-μεταφραστές για την δικηγορική επικύρωση των μεταφράσεων σε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσικών συνδυασμών. Αυτό στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια του ικανού και αφοσιωμένου μεταφραστικού μας επιτελείου και του μονίμου προσωπικού μας που ξεχωρίζουν για τις στενές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας οδηγούν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, το μόνιμο προσωπικό και τους μεταφραστές μας. Οι επαφές έχουν καλλιεργηθεί προσεκτικά σε όλα τα επίπεδα και οι ακαδημαϊκές εμπειρίες είναι πάντοτε άμεσα διαθέσιμες καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ανταλλαγή απόψεων, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να αναπτυχθεί η γνώση και η δημιουργικότητα.

Αν λοιπόν ψάχνετε για ποιοτικές Επίσημες Πιστοποιημένες Επικυρωμένες από Δικηγόρο Μεταφράσεις, ελπίζουμε ότι εδώ θα βρείτε τις πληροφορίες και τις εξασφαλίσεις εκείνες που θα σας χρησιμεύσουν για να πάρετε τη τελική απόφασή σας σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης Μεταφραστικής επιχείρησης για τις Πιστοποιημένες Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις σας επικυρωμένες από δικηγόρο. Θα δείτε ότι εδώ ξεχωρίζει η σύνθετη διεπιστημονική πολυδιάστατη προσέγγιση, που σήμερα συναντάται ευρέως σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, φέρνοντας κοντά επιστήμονες και επιστήμες από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων που μοιράζονται το κοινό ενδιαφέρον για το φαινόμενο της επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με αρκετούς δικηγόρους μεταφραστές Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις καλύπτοντας όλα σχεδόν τα κείμενα που απαιτούν δικηγορική επικύρωση.

Οι δικηγόροι μεταφραστές μας για Πιστοποιημένες Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση των γλωσσών που μεταφράζουν, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου, εξοικείωση με το αντικείμενο, ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές της μετάφρασης του κειμένου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ισοδυναμίας και χειρισμού πολιτισμικών αναφορών και πολλά άλλα.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας δικηγόροι μεταφραστές για Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις διαθέτουν αυτές τις ικανότητες ώστε οι Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις που συντάσσουν να είναι πλήρως αποδεκτές πάντού. Κάθε δικηγόρος μεταφραστής επίσημης μετάφρασης έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα βοηθήματα ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει επιτυχώς την αναληφθείσα μετάφραση.

Στον Μεταφραστικό Οργανισμό ποτέ δεν παραβλέψαμε το γεγονός ότι η θέση που βρισκόμαστε σήμερα, οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στους πιστοποιημένους συνεργάτες δικηγόρους μεταφραστές μας, οι οποίοι διεκπεραιώνουν αξιόπιστες Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις καθώς διαθέτουν τις ακαδημαϊκές εμπειρίες και γνώσεις που απαιτούνται. Η δυνατότητα να παρέχουμε Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις με δικηγορική επικύρωση εκδίδονται με βάση το Ν.4194 – Κώδικας δικηγόρων (όπως παρακάτω) και καθιστά κάθε έγγραφο επικυρωμένης επίσημης μετάφρασης αποδεκτό παντού.

Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Νόμο υπ' αριθ. 4194 "Νέος Κώδικας Δικηγόρων":

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 208
27 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4194
Κώδικας Δικηγόρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Γενικό Μέρος

.......................

'Αρθρο 36: Περιγραφή του έργου του δικηγόρου.
1. .....
2.Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α) η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτεί παράσταση ή διαμεσολάβηση δικηγόρου. β) η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. δ) η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πιστοποιημένες Επίσημες Επικυρωμένες από Δικηγόρο Μεταφράσεις απαιτουν τα κείμενα:

 

 • Αγωγών
 • Αδειών γενικά
 • Αδειών παραμονής
 • Αιτήσεων γενικά
 • Αναλυτικών βαθμολογιών
 • Αναλυτικών βαθμολογιών ΑΕΙ ΤΕΙ
 • Αποδείξεων γενικά
 • Αποδείξεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Απολυτηρίων Ενδεικτικών γενικά
 • Απολυτηρίων Γυμνασίου
 • Απολυτηρίων Λυκείου
 • Αποφάσεων διαζυγίων
 • Ασφαλιστικών μέτρων
 • Βεβαιώσεων επίσημης αρχής γενικά
 • Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Βεβαιώσεων σπουδών
 • Βεβαιώσεων συνταξιοδότησης
 • Βιογραφικών σημειωμάτων
 • Γνωματεύσεων
 • Διαβατηρίων
 • Διαγνώσεων γενικά
 • Διαθηκών
 • Δικαιολογητικών
 • Δικαιολογητικών ΑΣΕΠ
 • Δικαιολογητικών δημοσίου
 • Δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δικαστικών αποφάσεων
 • Δικαστικών προσφυγών
 • Διπλωμάτων οδήγησης
 • Διπλωμάτων γενικά
 • Ιατρικών εγγράφων γενικά
 • Εγγράφων αδείας
 • Εγγράφων ΑΣΕΠ
 • Εγγράφων για αλλοδαπούς
 • Νομικών δικαστικών εγγράφων για δικαστική χρήση δικαιοσύνης
 • Εγγράφων δημοσίου
 • Εγγράφων διαγωνισμών
 • Εγγράφων ιθαγενείας
 • Εγγράφων ΙΚΑ
 • Εγγράφων με Apostille
 • Εγγράφων πιστοποίησης
 • Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
 • Εγγράφων ταυτοπροσωπίας
 • Εκθέσεων αυτοψίας
 • Εκκαθαριστικών εφορίας
 • Ιατρικών κειμένων
 • Ιατρικών αποδείξεων
 • Ιατρικών γνωματεύσεων
 • Ιατρικών διαγνωστικών εκθέσεων
 • Ιατρικών εκθέσεων γενικά
 • Ιδιωτικών επιστολών
 • Ιδιωτικών συμβάσεων
 • Ισολογισμών
 • Ιστορικών ασθενών
 • Κανονισμών
 • Καταστατικών γενικά
 • Καταστατικών ενώσεων
 • Καταστατικών εταιρειών
 • Καταστατικών σωματείων
 • Ληξιαρχικών πράξεων γενικά
 • Ληξιαρχικών πράξεων γάμου
 • Ληξιαρχικών πράξεων γέννησης
 • Ληξιαρχικών πράξεων θανάτου
 • Εταιρικών εγγράφων
 • Λογαριασμών γενικά
 • Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας
 • Λογαριασμών τηλεφώνου
 • Λογαριασμοί ύδρευσης
 • Λογιστικών γενικά
 • Λογιστικών εγγράφων
 • Νομικών κειμένων
 • Νόμων
 • Οικονομικών εγγράφων
 • Οικονομικών κειμένων
 • Οικονομικών αναλύσεων μελετών
 • Οικονομικών εγγράφων
 • Πατεντών Ευρεσιτεχνιών
 • Πιστοποιητικών επισήμων αρχών γενικά
 • Πιστοποιητικών Αρχιεπισκοπών
 • Πιστοποιητικών αστικής κατάστασης
 • Πιστοποιητικών γάμου
 • Πιστοποιητικών γέννησης
 • Πιστοποιητικών για διαγωνισμούς δημοσίου
 • Πιστοποιητικών δήμων
 • Πιστοποιητικών δικαστηρίων
 • Πιστοποιητικών εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικών θανάτου
 • Πιστοποιητικών ληξιαρχείων
 • Πιστοποιητικών λύσεων γάμων
 • Πιστοποιητικών Μητροπόλεων
 • Πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικών ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικών στρατολογίας
 • Πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας
 • Πιστοποιητικών ιατρικής ειδικότητας
 • Πληρεξουσίων γενικά
 • Πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών
 • Ποινικών Μητρώων
 • Πρακτικών γενικά
 • Πρακτικών δικαστηρίων
 • Προσθηκών πατρωνύμου - μητρωνύμου
 • Προσωπικών εγγράφων
 • Πτυχίων γενικά
 • Πτυχίων Αγγλικών
 • Πτυχίων ΑΕΙ ΤΕΙ
 • Πτυχίων Γαλλικών
 • Πτυχίων Γερμανικών
 • Πτυχίων Ισπανικών
 • Πτυχίων Ιταλικών
 • Πτυχίων ξενόγλωσσων
 • Πτυχίων Ρωσικών
 • Συμβάσεων γενικά
 • Συμβολαίων γενικά
 • Συμβολαιογραφικών πράξεων
 • Συμφώνων συμβίωσης
 • Συμφωνητικών
 • Συνταξιοδοτικών
 • Ταυτοτήτων
 • Τεχνικοοικονομικών μελετών
 • Τιμολογίων γενικά
 • Τιμολογίων για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς
 • Τιμολογίων για αποζημιώσεων από ταμεία
 • Τιμολογίων εξετάσεων
 • Τίτλων σπουδών
 • ΦΕΚ
 • Φορολογικών εγγράφων
 • Φορολογικών πιστοποιητικών
 • Φοροτεχνικών εγγράφων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες για Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις με δικηγορική επικύρωση σε συγκεκριμένες γλώσσες, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είμαστε όλοι ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας για να εξυπηρετήσουμε τις μεταφραστικές ανάγκες σας για Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις σε συγκεκριμένες γλώσσες και μη διστάσετε να μας ζητήσετε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας που θα περιλαμβάνει λογικές τιμές.

Επίσημη Μετάφραση Επικύρωση Δικηγόρου Δικηγορική Επικυρωμένη επίσημες μεταφράσεις δικηγόροι metaphrasis office επικυρωμένη μετάφραση πιστοποιητικών βιογραφικών τεχνικών επικυρωμένες μεταφράσεις πτυχίων εγγράφων στα αγγλικά πτυχίου επικυρωμένες και προς αγγλικά γαλλικά ιταλικά βιογραφικών εξειδικευμένοι επικυρωμένη από μεταφραστή δικηγόρο epikiromenes μεταφράζουν υπογράφουν τη μετάφραση πτυχίου ιατρικών εξετάσεων ξένων γλωσσών πιστοποιητικού metaphrastiki ypiresia επίσημες επίσημη μετάφραση μεταφράσεις πτυχίων εγγράφων μετάφραση εγγράφων στα αγγλικά μετάφραση πτυχίου μεταφραστική υπηρεσία μετάφραση πτυχίου αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένη μετάφραση πιστοποιητικών διαγωνισμούς ασφαλιστική αποζημίωση νόμιμη χρήση μετάφραση πτυχίου επικυρωμένη μετάφραση σε πολλές γλώσσες για το ελληνικό δημόσιο οργανισμούς επιχειρήσεις ιδιώτες πιστοποιητικών μεταφράσεις έγγραφων επίσημη μετάφραση μεταφραστική υπηρεσία μεταφραστής μεταφράσεις μεταφραστές ipiresies metaphrasis επίσημες episimes metafraseis μεταφράσεις εγγράφων κειμένων μεταφραστικό γραφείο αθήνα υπηρεσίες πτυχίων δικαιολογητικών επικύρωση έγγραφα δικαιολογητικά πτυχία βεβαιώσεις μεταφραστική υπηρεσία metafrasi επίσημες μεταφράσεις επικυρώσεις επίσημο κέντρο επίσημη μετάφραση επικυρωμένη μετάφραση μεταφραστική υπηρεσία πιστοποιημένοι Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο