Αρχική>ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ > ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ > 2η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.
 
Ο επόπτης του μεταφραστικού έργου πρέπει να διαθέτει:
 • Τουλάχιστον 10ετή εμπειρία εντός της εταιρείας μας στη μετάφραση παρεμφερών κειμένων, στην επιμέλεια, στην απόδοση εξειδικευμένων όρων και στη σύνταξη.
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ελλάδας και εξωτερικού και ένα μεταπτυχιακό τίτλο Ελλάδας ή εξωτερικού και τίτλο άριστης γνώσης και χειρισμού της αντίστοιχης γλώσσας.
 • Διοικητικά και οργανωτικά προσόντα.
 • ?ριστη γνώση, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου.
 • ?ριστη γνώση της γλώσσας που πρέπει να μεταφραστεί το κείμενο.
 • Εξοικείωση με το αντικείμενο.
 • Ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές της μετάφρασης του συγκεκριμένου κειμένου και τη στοχοποίησή τους όταν το κείμενο απαιτεί επίλυση προηγμένων προβλημάτων μετάφρασης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ισοδυναμίας και χειρισμού πολιτισμικών αναφορών.
Ο επόπτης του μεταφραστικού έργου μαζί με τη διεύθυνση είναι συνυπεύθυνος για:
 • Την επιλογή μεταφραστικών εργαλείων, βάσεων δεδομένων, εξειδικευμένων λεξικών, συγγραμμάτων, ιστοτόπων και των υπαρχόντων διαθεσίμων μεταφράσεων κειμένων του ίδιου τομέα από προηγούμενα έργα.
 • Τον έλεγχο της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας του κειμένου.
 • Τα δοκιμαστικά κείμενα μεταφράσεων.
 • Την προεπιλογή των μεταφραστών (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία οι οποίοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας του αναγνώστη.
 • Την προεπιλογή των επιμελητών (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία οι οποίοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας του αναγνώστη.
 • Την προεπιλογή των τεχνικών συμβούλων (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία καθιέρωσης και χρήσης ορθής ορολογίας.
 • Την προεπιλογή των συντακτών (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία οι οποίοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας του αναγνώστη.
 • Ανάθεση ενδεικτικών τμημάτων του κειμένου στους προεπιλεγέντες μεταφραστές για τη δειγματική μετάφραση.
 • Αξιολόγηση των δειγματικών μεταφράσεων και τελική επιλογή των μεταφραστών που θα λάβουν μέρος στη μεταφραστική διαδικασία.
 • Ανάθεση των μεταφράσεων των τελικώς επιλεγέντων μεταφραστών στους προεπιλεγέντες επιμελητές για τη δειγματική επιμέλεια.
 • Αξιολόγηση των δειγματικών επιμελειών και τελική επιλογή των επιμελητών που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία της επιμέλειας.
 • Ανάθεση των μετά την επιμέλεια κειμένων μετάφρασης των τελικώς επιλεγέντων επιμελητών στους προεπιλεγέντες τεχνικούς συμβούλους για τη δειγματική καθιέρωση και χρήση ορθής ορολογίας.
 • Αξιολόγηση των δειγματικών κειμένων μετάφρασης μετά την επιμέλεια και τη διαδικασία καθιέρωσης και χρήσης ορθής ορολογίας και τελική επιλογή των τεχνικών συμβούλων που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία της καθιέρωσης και χρήσης ορθής ορολογίας.
 • Ανάθεση των μετά την διαδικασία της καθιέρωσης και χρήσης ορθής ορολογίας κειμένων μετάφρασης στους προεπιλεγέντες συντάκτες για τη δειγματική σύνταξη κειμένου.
 • Αξιολόγηση των δειγματικών συντάξεων κειμένων και τελική επιλογή των συντακτών που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία της σύνταξης του κειμένου.
 • Τη συνεχή διύλιση του κειμένου στην ουσία του κατά την εξέλιξη των διαδικαστικών φάσεων.
 • Τη σύνταξη αναφοράς που θα επιφέρει ποιοτικές αλλαγές με σκοπό την βελτίωση της διαδικασίας επομένων μεταφραστικών έργων.
Β. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Ο μεταφραστής πρέπει να διαθέτει:
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ελλάδας ή/και εξωτερικού και τίτλο άριστης γνώσης και χειρισμού της αντίστοιχης γλώσσας.
 • ?ριστη γνώση, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου.
 • ?ριστη γνώση της γλώσσας που πρέπει να μεταφραστεί το κείμενο.
 • Εξοικείωση με το αντικείμενο.
 • Ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές της μετάφρασης του συγκεκριμένου κειμένου και τη στοχοποίηση τους όταν το κείμενο απαιτεί επίλυση προηγμένων προβλημάτων μετάφρασης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ισοδυναμίας και χειρισμού πολιτισμικών αναφορών.
 • Ικανότητα κατανόησης της γλώσσας πριν την έναρξη της μετάφρασης ώστε το κείμενο της μετάφρασης να είναι πολύ πιο κοντά στο αρχικό κείμενο.
 • Βοηθήματα του λόγου.
Ο μεταφραστής είναι υπεύθυνος για:
 • Τη διάσωση της έννοιας του πρωτοτύπου κειμένου και το κάλλος της έκφρασης του κειμένου της μετάφρασης.
 • Την αναλυτική προσέγγιση των κειμένων που περιλαμβάνει:
 1. την ανάλυση της γλώσσας του πρωτοτύπου κειμένου, και
 2. την αναγνώριση των δυσκολιών της μετάφρασης.
 • Την αποκωδικοποίηση των εκφράσεων αργκό στο πρωτότυπο κείμενο και την αντιστοίχισή τους με εκφράσεις αργκό στη γλώσσα του κειμένου της μετάφρασης.
 • Τις επιλογές του ώστε το κείμενο της μετάφρασης να παράγει ένα συνολικό αποτέλεσμα με κατάλληλο ύφος.
 • Τη συνοχή, τη διάταξη και τη μορφή του κειμένου της μετάφρασης.
Γ. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
 
Ο επιμελητής πρέπει να διαθέτει:
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία εντός της εταιρείας μας στη μετάφραση παρεμφερών κειμένων.
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ελλάδας και εξωτερικού και ένα μεταπτυχιακό τίτλο Ελλάδας ή εξωτερικού και τίτλο άριστης γνώσης και χειρισμού της αντίστοιχης γλώσσας.
 • ?ριστη γνώση, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου.
 • ?ριστη γνώση της γλώσσας που πρέπει να μεταφραστεί το κείμενο.
 • Εξοικείωση με το αντικείμενο
 • Ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές της μετάφρασης του συγκεκριμένου κειμένου και τη στοχοποίησή τους όταν το κείμενο απαιτεί επίλυση προηγμένων προβλημάτων μετάφρασης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ισοδυναμίας και χειρισμού πολιτισμικών αναφορών.
Ο επιμελητής είναι υπεύθυνος για:
 • Την ορθή και χρηστή γραφή, την ορθή σύνταξη και το πρέπον ύφος του μεταφραστικού έργου.
 • Την άρση άγνοιας των ιδεών, ιδιωμάτων και στοιχείων της γλώσσας.
 • Τη σύνταξη παρατηρήσεων.
 • Την ανίχνευση των σφαλμάτων μεταφοράς μεταξύ γλωσσών.
Δ. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Ο τεχνικός σύμβουλος πρέπει να διαθέτει:
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία εντός της εταιρείας μας στη μετάφραση παρεμφερών κειμένων και στην επιμέλεια.
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ελλάδας και εξωτερικού και ένα μεταπτυχιακό τίτλο Ελλάδας ή εξωτερικού του επιστημονικού πεδίου που ανήκει το κείμενο και τίτλο άριστης γνώσης και χειρισμού της αντίστοιχης γλώσσας.
 • ?ριστη γνώση, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου.
 • ?ριστη γνώση της γλώσσας που πρέπει να μεταφραστεί το κείμενο.
 • Εξοικείωση με το αντικείμενο.
 • Ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές της μετάφρασης του συγκεκριμένου κειμένου και τη στοχοποίησή τους όταν το κείμενο απαιτεί επίλυση προηγμένων προβλημάτων μετάφρασης.
Ο τεχνικός σύμβουλος είναι υπεύθυνος για:
 • Την ορθή απόδοση των εξειδικευμένων όρων του κειμένου της μετάφρασης.
 • Την εξεύρεση των ορθών όρων.
 • Εφαρμογή των αριθμητικών πληροφοριών (μετατροπή των μονάδων, νομισμάτων κτλ.)
Ε. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 
Ο συντάκτης πρέπει να διαθέτει:
 • Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία εντός της εταιρείας μας στη μετάφραση παρεμφερών κειμένων και στην επιμέλεια.
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ελλάδας και εξωτερικού και ένα μεταπτυχιακό τίτλο Ελλάδας ή εξωτερικού και τίτλο άριστης γνώσης και χειρισμού της αντίστοιχης γλώσσας.
 • ?ριστη γνώση, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου.
 • ?ριστη γνώση της γλώσσας που πρέπει να μεταφραστεί το κείμενο.
 • Εξοικείωση με το αντικείμενο.
 • Ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές της μετάφρασης του συγκεκριμένου κειμένου και τη στοχοποίησή τους όταν το κείμενο απαιτεί επίλυση προηγμένων προβλημάτων μετάφρασης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ισοδυναμίας και χειρισμού πολιτισμικών αναφορών.
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη κειμένων δημοσιευθέντων στον ημερήσιο ή/και περιοδικό τύπο ευρείας αναγνωσιμότητας ή σε εκδοθέντα λογοτεχνικά έργα ή στη σύνταξη εκφωνηθεισών ομιλιών.
Ο συντάκτης είναι υπεύθυνος για:
 • Την ορθή παρουσίαση του κειμένου της μετάφρασης στην τελική του μορφή.
 • Την εξασφάλιση ότι το κείμενο είναι εξίσου φυσικό, αποδεκτό και αντιμετωπίσιμο σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως το πρωτότυπο.
 • Τις αποδόσεις που πρέπει είναι πάντα η φυσική συνέπεια της συγκέντρωσης των ιδεών και των εισροών από ομάδα ανθρώπων.
 

 

Εγγραφείτε στο newsletter της εταιρίας μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.