Αρχική>EU GDPR

EU GDPR

Για τη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679 GDPR, δηλώνουμε προς τους πελάτες μας ότι:
 
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό τους, τα επεξεργαζόμαστε μόνο βάσει οδηγιών, κατευθύνσεων και σκοπών που μας έχουν ορίσει.
  • Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση & προστασία της εχεμυθείας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.
  • Τηρούμε όρους εχεμύθειας/τήρησης εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών με τους οποίους δεσμεύονται και οι υπάλληλοι μας που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  • Για τη διεκπεραίωση της μεταφραστικής επεξεργασίας των δεδομένων των πελατών καθώς και του επανελέγχου των, αναθέτουμε σε τρίτο μέρος (μεταφραστικός συνεργάτης) τμήμα ή το σύνολο των εργασιών της μεταφραστικής επεξεργασίας.
  • Σε περίπτωση συμβάντος παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο αντιλαμβανόμαστε, ενημερώνουμε τους πελάτες μας αμελλητί και άμεσα λεπτομερώς ως προς τα γεγονότα και την αντιμετώπισή τους.
  • Επικαιροποιούμε τυχόν αναφορές στην υφιστάμενη Ελληνική νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπου εφαρμόζεται, με τον Γενικό Κανονισμό GDPR και/ή ενδεχόμενη νέα Ελληνική Νομοθεσία που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη.
  • Αποθηκεύουμε τα δεδομένα για ένα έτος και ύστερα καταστρέφονται. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε βάση λοιπών νομικών υποχρεώσεων (π.χ. Εργατικό δίκαιο, Φορολογικό δίκαιο, νομοθεσία για την καταπολέμηση της απάτης κ.λπ.) όπου η προθεσμία διατήρησης των δεδομένων είναι αυτή που ορίζει κάθε μία συγκεκριμένη νομοθεσία.