Αρχική>ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ > Μεταφράσεις με συνέπεια, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα

Μεταφράσεις με συνέπεια, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα

Συνέπεια
 
Οι χρόνοι παράδοσης χαρακτηρίζουν την πολιτική μας και επενδύουμε στη συνέπεια, την πιστότητα και υπευθυνότητα των υπηρεσιών μας. Ο Μεταφραστικός μας Οργανισμός είναι συνεπής στις ημερομηνίες και στις συμφωνίες του με τους πελάτες. Δεσμεύεται χρονικά και τηρεί τις συμφωνίες του.
 
Πάντα παρακολουθούμε ανελλιπώς κάθε στιγμή την εξέλιξη της μετάφρασης και προσπαθούμε όλοι να επιδεικνύουμε ευαισθησία, ευσυνειδησία και συνέπεια ώστε πάντα να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Είμαστε μονίμως σε επαγρύπνηση και υπερηφανευόμαστε ότι στη υπερ30χρονη πορεία μας ποτέ δεν έχουμε καθυστερήσει τη προσυμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης κειμένου μετάφρασης και πάντα δεσμευόμαστε σύμφωνα με το νόμο για τους χρόνους παράδοσης ενυπογράφως με το έντυπο του συμφωνητικού ανάθεσης ή ιδιωτικού συμφωνητικού με όλες τις νόμιμες συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου.
 
Εχεμύθεια και Εμπιστευτικότητα
 
Όταν μας ζητείται από τον πελάτη, ο κάθε συνεργάτης δηλώνει προς το Μεταφραστικό μας Οργανισμό ότι θα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των πρωτοτύπων κειμένων τα οποία του παραδίδουμε για μετάφραση ή επιμέλεια ή επεξεργασία ή σύνταξη ή διεκπεραίωση καθώς και των κειμένων της μετάφρασής τους που μας ανατίθενται από πελάτες για μετάφραση, ότι δεν θα τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές και ότι δεν θα ανακοινώνει για κανένα λόγο και σε κανέναν ότι διεξάγει αυτή τη μετάφραση ή επιμελείται ή επεξεργάζεται ή διεκπεραιώνει ή συντάσσει αυτά τα κείμενα. Επιπροσθέτως μας δηλώνει ότι μετά το οριστικό πέρας της μεταφραστικής εργασίας των κειμένων πού του παραδίδουμε υποχρεούται να μη προβαίνει σε κανενός είδους περαιτέρω επεξεργασία και να καταστρέφει τα αρχεία των εν λόγω πρωτοτύπων κειμένων και της μετάφρασής των καθώς και οποιαδήποτε αποτύπωσή τους σε χαρτί ή cd.
 
Επίσης, όταν μας ζητείται από τον πελάτη, το Μεταφραστικό μας Οργανισμό υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό που συμπεριλαμβάνει ρήτρα εμπιστευτικότητας που προβλέπει ότι τα κάθε είδους έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα που είτε σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μας παραδίδονται προς επεξεργασία, καλύπτονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας η οποία μας απαγορεύει τη κάθε είδους αρχειοθέτηση ή/και επεξεργασία των δεδομένων πέραν της απολύτως απαραίτητης για την εκτέλεση των σκοπών της μετάφρασης και την αποκάλυψη ή/και διαβίβαση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιωνδήποτε δεδομένων. Παραβίαση δε αυτής της ρήτρας από πλευράς του Μεταφραστικού μας Οργανισμού επιφέρει τις συνέπειες του σχετικού νόμου 2472/1997.